ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zgłoszenia naruszeń prawa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zgłoszenia naruszeń prawa

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-01 12:12:37 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 1. zamówień publicznych,
 2. usługi produktów i rynków finansowych,
 3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami,
 5. bezpieczeństwa transportu,
 6. ochrony środowiska,
 7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 8. bezpieczeństwa żywności i pasz,
 9. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 10. zdrowia publicznego,
 11. ochrony konsumentów,
 12. ochrony prywatności i danych osobowych,
 13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 14. interesów finansowych UE,
 15. rynku wewnętrznego UE, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
 
Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy ustanawia następujące kanały zgłoszeń:
 • adres e-mail:
 • formularz online: https://form.jotform.com/222130690624044 
 • adres pocztowy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica
 • telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii ( w trakcie budowy);
 • na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. a) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny zgłaszającego,
 2. b) temat zgłoszenia,
 3. c) opis naruszeń prawa,
 4. d) adres lub miejsce, w którym doszło do naruszeń prawa.
W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następczych w zgłoszeniu zewnętrznym zgłaszający podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
Organ publiczny przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne potwierdza jego przyjęcie zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem że zgłaszający podał adres do kontaktu.
Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest organ publiczny, przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne.
 
 
 
Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz
o przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy, ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica, adres mail:
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mail:
 
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29.01.2004r., o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Dostępie do informacji publicznej, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w stosownych przypadkach na podstawie zawartych umów lub udzielonych zgód.
 
4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym postępowania ze sprawą a także postępowania z informacją publiczną, jak również w celu wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania dokumentacji oraz jej archiwizacji. Cele przetwarzania, w stosownych przypadkach, mogą być również definiowane zapisami umów lub zakresami udzielonych zgód.
 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, w tym umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora, jak również uprawnione strony postępowania, w tym ich pełnomocnicy.
 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami dotyczącymi przechowywania i archiwizacji określonymi przez obowiązujące ustawy i rozporządzenia, a także Instrukcję Kancelaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy, jak również okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ew. roszczeń, natomiast w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody: dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody (do czasu jej wycofania).
 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także cofnięcia zgody w każdym momencie o ile zgoda była podstawą przetwarzania. Realizację powyższych praw determinuje spełnienie przewidzianych ku temu przez RODO przesłanek.
 
8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora lub pisząc na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy, ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica, a także drogą elektroniczną.
 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
10. Podanie danych osobowych wymaganych z mocy prawa jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego postępowania ze sprawą. W szczególnych przypadkach podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast w przypadku udzielania zgody, podanie danych jest dobrowolne. O właściwych dla danej sprawy szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników inspektoratu.
 
11. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-01 12:12:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-01 12:12:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Usiądek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-10 14:29:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony